top of page

Вашият надежден партньор в управлението на отпадъците.

КМД ЕООД е най – бързо развиващата се комунална компания за събиране, транспортиране и временно съхраняване на над 140 вида отпадъци.
 

Разполагаме с модерна и разнообразна техника – повече от 200 машини, от които над половината са с екологичен стандарт ЕВРО 5 и Евро 6  - с която задоволяваме всички изисквания на клиентите в широка гама от дейности и услуги.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси проект BG05M9OP001-1.008-0862-C01 Фирма „КМД“ ЕООД сключи административен договор на 15.06.2017г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящият проект BG05M9OP001-1.008-0862-C01 „Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД“ има за цел: "Да осигури оптимална организация на работа, добри и безопасни условия на труд и възможности за пълноценен професионален живот на работещите в КМД ЕООД". Специфичните цели на проекта са: 1. Да се въведат нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда; 2. Да се оптимизират работните процеси и да се въведат практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители; 3. Да се ограничи въздействието на рисковите фактори на работната среда и да се гарантира високо ниво на ЗБУТ; 4. Да се въведат социални придобивки в предприятието за повишаване на удовлетвореността от труда. Посочените цели ще бъдат постигнати, чрез реализирането на следните дейности: Дейност 1: Внедряване на софтуерна система за организация на труда и управление на човешките ресурси; Дейност 2: Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд; Дейност 3: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в КМД ЕООД; Дейност 4: Ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в КМД ЕООД; Дейност 5: Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване; Дейност 6: Организация и управление на проекта; Дейност 7: Oсигуряване на информиране и публичност по проекта; Чрез реализацията на тези дейности ще се постигнат следните резултати: - разработване и внедряване на логистичен софтуер - в резултат от тази основна дейност по проекта ще бъде внедрена изключително важна за развитието и управлението на човешките ресурси в предприятието система. Благодарение на това ще се постави нов по-висок стандарт както в организацията на труда и ресурсната ефективност на предприятието, така и в грижата за работещите; - Посредством доставката и монтажа на планираните колективни предпазни средства – 9 броя климатици, ще се подобрят параметрите на работната среда и ще се постигне оптимално ниво на здраве и безопасност на работещите; - Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в КМД ЕООД - в количествено отношение, резултатът от тази дейност ще бъде: доставени и разпределени специализирани работни облекла и лични предпазни средства на 362 заети в КМД ЕООД лица; - Обособяване и ремонт на помещения за отдих и почивка на работещите в администрацията и помещения за отдих и почивка на шофьорите и осигуряване на необходимото оборудване за тях; - Осигуряване на обучение на служителите – ще получат удостоверения за преминат курс на обучение относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване. Целева група в проектното предложение ще бъдат 362 служители. Значителна част от тях (180) са служители над 54 годишна възраст и хора с намалена трудоспособност (5), пенсионери 36. Стойност на проекта 461 176,03 лева Финансиране от ЕС ЕСФ - 313 599,70 лева Национално финансиране- 55 341,12 лева Фирма „КМД“ ЕООД приключи успешно изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът BG05M9OP001-1.008-0862-C01 „Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД“ има за цел: "Да осигури оптимална организация на работа, добри и безопасни условия на труд и възможности за пълноценен професионален живот на работещите в КМД ЕООД". КМД ЕООД, е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0118-C01, за изпълнение на Проект: «Повишаване на енергийната ефективност в КМД ЕООД» чрез Закупуване на енергийно ефективни Машина за сметосъбиране и сметоизвозване 7 м3 - 1 брой, Машина за сметосъбиране и сметоизвозване 18 м3 - 2 броя, Мотометачка с надстройка 7 м3 - 5 броя, Камион с надстройка за контейнер с обем 7 м3 - 2 броя. Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 1 856 844.00лв. Предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер 928 422.00 лв.и представлява 50% от допустимите разходи по проекта. Тя се предоставя съобразно условията на Регламент / ЕС/ № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 год. и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. приложение на членове 107 и 108 от Договора / ОВL 107/ 1 от 26.06.2014 г/ и представлява в по-голямата си част регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от посочения Регламент.

Сметосъбиране , КМД ЕООД , ПЛОВДИВ

20

Години експертиза

500

Доволни партньори

1000

Обучени
професионалисти

200+

Разнообразни
машини

Търсите 
контейнер?

Организирайте отпадъците си с увереност в нашите контейнери - удобство, ефективност и екологична отговорност на едно място.

Workplaces

Нашата флотилия

Защо да изберете нас?

Експертност и Иновации

Нашата компания е водеща в индустрията, като предоставяме ефективни и иновативни решения в управлението на отпадъците. Със застъпването на последните технологични тенденции, гарантираме експертно обслужване на нашите клиенти.

Персонално Обслужване

Клиентската удовлетвореност е наш приоритет. С екип от ангажирани и професионални специалисти, грижим се за индивидуалните нужди на всеки клиент, гарантирайки персонално и внимателно обслужване.

Сметосъбиране , КМД ЕООД , ПЛОВДИВ

Екологична Отговорност

КМД ЕООД е ангажирана със запазването на околната среда. Над половината от нашата техника отговаря на екологични стандарти ЕВРО 5 и Евро 6, а ISO сертификатите, които притежаваме, потвърждават високите ни стандарти за екологично управление.

Сметосъбиране , КМД ЕООД , ПЛОВДИВ

Широка Гама от Услуги

Ние не предоставяме просто комунални услуги - предлагаме цялостни решения за управление на отпадъците. От събиране и транспортиране до зимно поддържане и почистване, сме тук, за да отговорим на всички нужди на нашите клиенти.

Партньори

  • Хосвитал

  • Анес 96

  • Рем Тех 1

  • Тилия ООД

  • Практикер ЕООД

  • ЗДМЛ ЕООД

  • Ретро-М ООД

  • Каскада ООД

  • Либхер

bottom of page